آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / دانلودپایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

دانلودپایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱٫۲۳مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۳ | قیمت : رایگان

چکیده

اطلاع از مسیرهای متابولیسم دارو نقش مهمی در درک سمیت دارو دارد. این اطلاعات می توانند در طراحی داروهای جدید و روشن کردن مکانیسم سرطان زایی ترکیبات شیمیایی به کار روند. از
این رو یافتن روشی مناسب برای بررسی متابولیسم داروها گام مهمی در جهت رسیدن به دیگر اطلاعات  با ارزش در مورد داروها است. متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان، خرگوش و موش صحرایی بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعات نوسکاپین از دو مسیر o- دمتيلاسیون و شکسته شدن پیوند C1-9 متابولیزه می شود و مکونین به عنوان محصول عمده متابولیسم آن شناخته شده است. در این تحقیق متابولیسم نوسکاپین توسط یک روش ex vivo، سلولهای جدا شده کبدی، مورد بررسی قرار گرفت این روش از چند جنبه دارای اهمیت است: اين روش حد واسط مناسبی بین روشهای قبلی مانند آنزیم های حل شده، فراکسیون ارگان جدا شده و مطالعه مستقیم روی حیوان کامل است. این سلولها خصوصیات لازم بافت دست نخورده مانند نفوذپذیری غشا را دارا هستند از این رو در بسیاری از مطالعات بیوشیمیایی به کار می روند.

در این تحقیق سلولهای کبد موش صحرایی طی یک فرآیند دقیق جدا شدند و زنده بودن آنها با آزمایش منع تریپان آبی %۱/۰ و مشاهده میکروسکوپی سلولها تأیید شد. شناسایی استاندارد داروی نوسکاپین و متابولیت اصلی آن، مکونین توسط روش HPLC صورت گرفت. اگر چه استانداردهای نوسکاپین و متابولیت اصلی آن در محلولهای Spike شده مشاهده شدند اما این روش قادر به شناسایی متابولیت ها در عصاره سلولی نبود. به نظر می رسد که افزایش حساسیت روش به مشاهده همزمان نوسکاپین و متابولیت ها کمک کند.

مقدمه:

متابوليسم يكي از مراحل مهم فاركوكينتيك داروها است. مطالعه در مورد متابوليسم داروها براي دستيابي به اطلاعاتي در مورد سميت داروها و مكانيسم اثر آنها مفيد است. روش هاي مختلفي براي بررسي متابوليسم وجود دارند كه عبارتند از: خوراندن تركيبات به حيوانات در حالت عادي يا با كانول در راههاي صفراوي و مطالعه و جستجوي متابوليت هاي دارو در مايعات بيولوژيك مانند خون، ادرار، و … ، مطالعات آنزيمي بر روي برشهاي بافتي، هموژنه ها و اجزاي سلولي. مطالعه روي حيوان داراي مشكلاتي است بنابراين در اين مطالعه از سوسپانسيون سلولهاي جدا شده كبدي استفاده شده است. اين روش علاوه بر بررسي متابوليسم در ساير مطالعات بيوشيميايي از جمله مطالعه روي گلوكونئوژنز، گليكوليز، سنتز پروتئين، ليپيد، اسيدهاي چرب و اوره، انتقالات غشاء و … نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.

 

۱-۱- اوپيوييدها

۱-۱-۱- تاريخچه

كلمه اوپيوييد براي همه مشتقات طبيعي و نيمه صناعي آلكالوييدي ترياك، داروهاي مشابه صناعي و شبه اوپيوييدي كه فعاليت آنها با آنتاگونيست اوپيوييدي، نالوكسان مهار مي شود و همچنين چندين پپتيد درون زاد كه با چندين زير گونه از گيرنده هاي اوپيوييد تعامل مي كنند، استفاده مي شود.

اين مواد سالهاست به عنوان ضددرد، نشاط آور و ضد اسهال كاربرد دارند. اوپيوييدها از ترياك استخراج مي شوند. ترياك ترشحات خشك شده كپسول نارس گياه خشخاش با نام علمي Papaver somniferum است و آلكالوييدهاي زيادي دارد كه مسئول اثرات فارماكولوژيك آن هستند. مورفين يكي از آنها است. شواهدي در دست است كه از حدود ۶۰۰۰ سال قبل در مصر باستان، يونان و روم قديم از گياه خشخاش استفاده شده است. اين گياه داراي دو محصول اصلي است، دانه هاي خشخاش كه بدون مورفين و داراي روغن قابل مصرف اندو ديگري ترياك كه داراي شهرت خطرناك و رعب آور است. دانه هاي خشخاش بعد از رسيدن داراي هيچ ماده خطرناكي نيستند و قابل خوردن يا مصارف ديگر هستند (۱و۲).

در سال ۱۸۰۳ داروشناس آلماني سرتورنور (Serturner) با جدا ساختن يك ماده قليايي فعال خالص از ترياك، فارماكولوژي مدرن اين داروها را پايه گذاري نمود. در تاريخ داروسازي، اين اولين باري بود كه از يك ماده طبيعي مشتقي با قدرت اثر استاندارد جدا مي شد. سرتورنور با الهام از نام الهه روياهاي يوناني Morpheus نام مورفين را به اين تركيب جديد داد. استخراج صنعتي مورفين براي اولين بار در سال ۱۹۲۸ با دستگاههايي كه توسط فردي به نام جانوس كاباي Janos kabay تكامل يافته بود، عمل شد (۲و۳).

۱-۱-۲- آلكالوييدهاي ترياك

بيش از ۴۰ آلكالوييد مختلف از ترياك و عصاره آن به دست آمده است. بعضي از اين آلكالوييدها تركيبات تغيير يافته آلكالوييدهاي اصلي كه به طور طبيعي در گياه موجودند، مي باشد. آلكالوييدهاي اصلي ترياك دو دسته اند:

الف) فنانترن ها: مورفين (%۲۱-%۴)، كدئين (%۵/۲-%۸/۰)، تبائين (%۲-%۵/۰)

ب) بنزيل ايزوكينولين ها: نوسكاپين (%۸-%۴)، پاپاورين (%۵/۲-%۵/۰)، نارسئين (%۲-%۱/۰) (شکل ۱-۱).

ترياك همچنين محتوي ۳ تا ۵ درصد اسيدمكونيك است كه به حال آزاد يا تركيب با مورفين، كدئين يا ساير آلكالوييدها ديده مي شود. اسيدمكونيك به صورت منشور كريستاليزه شده در آب و الكل محلول است و با كلرور فريك توليد رنگ قرمز مي كند. اين رنگ در اثر افزودن اسيد كلريدريك تغيير نمي كند. از آنجا كه اسيدمكونيك فقط در ترياك وجود دارد، مي توان از اين آزمايش جهت تجسس ترياك استفاده نمود

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

چکیده

بخش اول:

مقدمه

۱-۱- اوپیوییدها

۱-۱-۱- تاریخچه

۱-۱-۲- آلکالوییدهای تریاک

۱-۱-۳- پپتیدهای اوپیویید درون زاد

۱-۱-۴- آثار اوپیوییدها بر اعضاي مختلف

۱-۱-۵- مصارف باليني اوپیوییدها

۱-۲- متابولیسم

۱-۲-۱- تاریخچه

۱-۲-۲- کلیات متابولیسم

۱-۲-۳- مکان های متابولیسم داروها

۱-۲-۴- عوامل تعیین کننده سرعت تغییر شکل زیستی

۱-۲-۵- تکنیک های تجربی بررسی متابولیسم

۱-۲-۶- کاربرد و اهمیت بررسی متابولیسم

۱-۳- جداسازی سلولهای کبد

۱-۴- روش های مطالعه شده برای شناسایی و اندازه گیری نوسکاپین و متابولیت هایش

۱-۵- کلیاتی درباره کروماتوگرافی و HPLC

۱-۵-۱- تاریخچه

۱-۵-۲- اساس کروماتوگرافی

۱-۵-۳- فازهای متحرک و ساکن در کروماتوگرافی مایع

۱-۵-۴- کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا

۱-۵-۵- اساس دستگاه HPLC

۱-۶- نوسکاپین

۱-۶-۱- برخی اثرات نوسکاپین

۱-۶-۲- فارماكوكينتيك نوسكاپين

۱-۶-۳- مروری بر روند متابولیسم نوسکاپین

بخش دوم: روشها و مواد

۲-۱- اهداف مطالعه

۲-۲- دستگاه ها و وسایل

۲-۳- مواد

۲-۴- تهیه بافرهای پرفیوژن

۲-۴-۱- محلول Stock بافر هنکس با غلظت ۱۰ برابر

۲-۴-۲- محلول Stock بافر کربس- هنزلیت با غلظت ۲ برابر

۲-۴-۳- بافر هنکس یک

۲-۴-۴- بافر هنکس دو

۲-۴-۵- بافر کربس آلبومین

۲-۴-۶- بافر کربس- هپس

۲-۵- تهیه محلول کلاژن و کوت کردن پلیت ۶خانه

۲-۶- محیط کشت

۲-۶-۱- مراحل تهیه محیط کشت: (۱:۱) DMEM, F12

۲-۷- سرم جنین گاو (FBS)

۲-۸- کیت استریل پرفیوژن

۲-۹- تهیه هپاتوسیت های تازه

۲-۹-۱- نگهداری سلولهای به دست آمده از کبد موش.

۲-۹-۲- بررسی حیات سلولی و نحوه اثر دادن دارو روی سلولهای جدا شده از کبد موش

۲-۹-۳- تهیه نمونه برای انجام آنالیز

۲-۱۰- روش سنتز مکونین (۶ و ۷- دی متوکسی فتالید)

۲-۱۱- دلایل انتخاب HPLC

۲-۱۱-۱- مشخصات دستگاه HPLC

۲-۱۱-۲- انواع روش های HPLC آزمایش شده

۲-۱۱-۳- روش تهیه بافر ۱۰X استات با ۴ pH

۲-۱۱-۴- روش تهیه بافر فسفات سدیم Mm 25 با ۵/۴ pH=

۲-۱۲- استخراج متابولیت از ادرار انسان

بخش سوم: نتایج

۳-۱- جداسازی سلولهای کبد

۳-۲- سنتز مکونین

۳-۳- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)

بخش چهارم: بحث و نتیجه گیری

۴-۱- جداسازی سلول های کبد موش

۴-۲- روش کروماتوگرافی با کارکرد عالی (HPLC)

۴-۳- متابولیسم نوسکاپین

۴-۴- متابولیسم نوسکاپین در ادرار انسان

خلاصه انگلیسی

منابع

اختصارات

دانلود رایگان پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *