آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / دانلود پایان نامه بررسی رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان با انگیزش تحصیلی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان با انگیزش تحصیلی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲۷۱۰ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۵ | قیمت : ۲۲۰۰۰ تومان

چکیده:هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ويژگي­هاي شخصيتي و خودکارآمدي اجتماعي با انگيزش تحصيلي در دانش ­آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه دانش ­آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان بجنورد در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ بودند. از بين جامعه آماري مذکور ۳۰۰ نفر به روش نمونه ­گيري خوشه­اي چندمرحله­اي انتخاب شدند و به پرسشنامه­ هاي ويژگي­هاي شخصيتي، انگيزش تحصيلي و خودکارآمدي اجتماعي پاسخ دادند. براي تجزيه و تحليل داده­ها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون به روش گام به گام استفاده شد. نتايج حاصل از آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين پنج ويژگي شخصيتي روان­نژندي، انعطاف­پذيري، دلپذير بودن، برونگرايي و مسئوليت­ پذيري با انگيزش تحصيلي دانش ­آموزان ارتباط و همبستگي معناداري وجود دارد. همچنين بين خودکارآمدي اجتماعي با انگيزش تحصيلي ارتباط و همبستگي مثبت و معناداري وجود داشت. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که ويژگي­ شخصيتي؛ مسئوليت پذيري و خودکارآمدي اجتماعي قادر به پيش­بيني و تبيين مثبت و معنادار انگيزش تحصيلي دانش آموزان پسر بودند.

مقدمه

پيشرفت تحصيلي به­عنوان يک متغير آموزشگاهي همواره مورد توجه پژوهشگران و متخصصان آموزش و پرورش بوده است. عوامل پيچيده و گاه ناشناخته­اي کيفيت و کميت يادگيري دانش آموزان و پيشرفت تحصيلي آنان را تحت تأثير قرار مي­دهد. يکي از عواملي که به جهت شدت تاثيرات خود در پيشرفت تحصيلي مورد توجه بيشتر پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش قرار گرفته است و گاه خود به عنوان يک عامل مستقل مورد بررسي قرار گرفته است، انگيزه تحصيلي دانش آموزان است (آکومولاف[۱] و همکاران، ۲۰۱۳). در حقيقت به جهت ارتباط­هاي قوي موجود بين انگيزه تحصيلي و پيشرفت تحصيلي توجه زيادي به انگيزه تحصيلي و عوامل موثر بر آن شده است (چنگ و چيو[۲]، ۲۰۱۰). انگيزش از جمله مفاهيم رايج در مسايل آموزشي است. وقتي در سيستم آموزشي مشکلاتي همچون اُفت تحصيلي رخ مي­دهد، از انگيزه يادگيرنده به عنوان يکي از علل مهم آن ياد مي­شود. در نظريه­هاي آموزشي نيز انگيزه يک مفهوم اساسي به شمار مي­رود. روانشناسان و معلمان نيز انگيزش را يکي از مفاهيم کليدي مي­دانند که براي توضيح سطوح مختلف عملکرد به کار مي­رود (سينق[۳]، ۲۰۱۱). از جمله مفاهيم روانشناختي مرتبط با انگيزش تحصيلي افراد از جمله دانش آموزان مي­توان به ويژگي­هاي شخصيتي و خودکارآمدي اجتماعي اشاره کرد.

 بيان مسئله

امروزه بدون شک، توجه بيشتر به امر تعليم و تربيت، مهمترين عامل پيشرفت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. تعليم و تربيت، عهده دار ايجاد زمينه مناسبي جهت تسهيل و توسعه استعدادها و توانايي­هاي افراد است. به اين جهت است که بيشتر جوامع در تبيين هدف­ها و اتخاذ روش­هاي آموزشي، کليه مساعي خود را به کار مي برند. يکي از آفت­هاي بزرگ تعليم و تربيت هر نظامي که همه ساله به ميزان زيادي، امکانات، منابع و استعدادهاي بالقوه انساني و اقتصادي تلف مي­کند و اثرات غيرقابل جبراني را در ابعاد فردي و اجتماعي به­جا مي­گذارد، پديده اُفت تحصيلي است. سازمان يونسکو مفهوم اُفت تحصيلي را به تکرار پايه، ترک تحصيل زودرس و کاهش کيفيت آموزشي و تحصيلي فراگيران نسبت مي­دهد. افت تحصيلي از مشکلات نظام­هاي آموزشي از جمله آموزش و پرورش است. به عبارت ديگر افت تحصيلي به معني عدم موفقيت در تحصيل است که با معيارهايي نظير مشروطي، تکرار درس، طولاني شدن مدت تحصيل، اخراج، انصراف، ترک تحصيل قابل بررسي مي­باشد (فتي و همکاران، ۱۳۹۲). به نظر مي رسد که يکي از مفاهيم مرتبط با اُفت تحصيلي، انگيزش تحصيلي باشد. اصطلاح انگيزش از فعل لاتين movere به معني حرکت دادن مشتق شده است. انگيزش درقالب نيروهاي دروني، صفات پايدار، پاسخ­هاي رفتاري به محرک­هاومجموعه­اي ازباورها وعواطف مفهوم سازي شده است. بيشترديدگاه هاي آغازين در مورد انگيزش، آن را به نيروهاي دروني مانندغرايز، اراده، صفات وخواست ارتباط مي­دادند. ديدگاه هاي شناختي معاصربراين اعتقادند که افکار، باورها وهيجانات فردي برانگيزش تاثيرمي گذارند. عناصراصلي مورد نظرپژوهشگران ومتخصصان درباره انگيزشدراين تعريف پوشش داده مي شود:”انگيزش فرآيندي است که طي آن فعاليت هدف محور، برانگيخته وحفظ مي شود. انگيزش نيازمندفعاليت جسماني يا ذهني است. فعاليت جسماني تلاش، پشتکاروسايراعمال آشکاررا در بر مي­گيرد. فعاليتذهني اعمالشناختي مانند طراحي، تمرين وتکرار، سازماندهي، نظارت، تصميم گيري­ها، حل مسائل و سنجش پيشرفت را به عنوان يک فرآيند شامل مي­شود. بيشترآنچه که ما درباره انگيزش مي­دانيم از بررسي نحوه پاسخ دهي افراد به دشواري ها، مشکلات، ناکامي هاوموانعي که در راه رسيدن به اهداف بلندمدت با آن­ها مواجه مي­شويم به دست آمده است وفرآيندهاي انگيزشي مانندانتظارات،اسنادهاوعواطف بهمردم کمکمي­کنندتابردشواري­هاغلبهکنندوانگيزشرا استمراربخشند (پينتريچو شانک، ۱۹۹۲؛ به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵).

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان با انگیزش تحصیلی

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه۳

۱-۲٫بيان مساله۴

۱-۳٫ اهميت و ضرورت پژوهش۸

۱-۴٫ اهداف تحقيق۸

۱-۴-۱٫ هدف کلي۸

۱-۴-۲٫ اهداف جزيي۸

۱-۵٫ فرضيات تحقيق۸

۱-۶٫ متغيرهاي پژوهش۹

۱-۷٫ تعاريف نظري۹

۱-۸٫ تعاريف عملياتي۹

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۲-۱٫ بخش اول: انگيزه تحصيلي۱۱

۲-۱-۱٫ عوامل موثر در انگيزش تحصيلي۱۲

۲-۱-۱-۱٫ عوامل فردي و محيطي ۱۲

۲-۱-۱-۲٫ احساس نیاز۱۳

۲-۱-۱-۳٫ آموزش۱۴

۲-۱-۱-۴٫ سائق شناختي۱۵

۲-۱-۱-۵٫ انگيزه پيشرفت۱۶

۲-۱-۱-۶٫ انگيزش دروني و انگيزش بيروني۱۸

۲-۱-۲٫ رويكردهاي مربوط به انگيزش تحصيلي۱۸

۲-۱-۲-۱٫ رويكرد رفتاري۱۸

۲-۱-۲-۲٫ رويكرد شناختي۱۹

۲-۱-۲-۳٫ رويكرد انسان گرايي۲۰

۲-۱-۲-۴٫ رويكرد اجتماعي- فرهنگي۲۰

۲-۱-۲-۵٫ رويكرد انتظار ضرب در ارزش۲۱

۲-۱-۲-۶٫ رويكرد انگيزشي نسبت دادن۲۲

۲-۱-۲-۶-۱٫جنبه هاي نسبت دادن۲۲

۲-۱-۲-۶-۲٫ كاربردهاي آموزشي نظريه انگيزشي نسبت دادن۲۳

۲-۲٫بخش دوم: ويژگيهاي شخصيتي۲۴

۲-۲-۱٫ مفهوم صفت در شخصيت ۲۵

۲-۲-۲٫ ديدگاه هاي اصلي مورد قبول نظريه پردازان صفات۲۵

۲-۲-۳٫ نظريه هاي صفات ۲۷

۲-۲-۴٫ الگوي پنج عاملي در صفات شخصيت۳۲

۲-۲-۵٫ ريشه هاي تاريخي پنج عامل نيرومند شخصيت۳۲

۲-۳٫بخش سوم: خودکارآمدي اجتماعي۳۸

۲-۳-۱٫ نظريه بندورا درباره خودكارآمدي اجتماعي۴۲

۲-۳-۲٫ ابعاد خودكارآمدي اجتماعي۴۵

۲-۳-۳٫ ويژگي هاي افراد خودكارآمد اجتماعي۴۶

۲-۳-۴٫ خودكارآمدي اجتماعي و پيش بيني رفتار ۴۷

۲-۳-۵٫ خودكارآمدي اجتماعي و عملكرد۴۸

۲-۳-۶٫ منابع خودكارآمدي۵۰

۲-۴٫بخش چهارم: پيشينه پژوهش۵۲

۲-۴-۱٫ پيشينه پژوهش در داخل كشور۵۲

۲-۴-۲٫ پيشينه پژوهش در خارج كشور۵۴

فصل سوم: روش تحقيق

۳-۱٫روش تحقيق۵۷

۳-۲٫جامعه آماري۵۷

۳-۳٫ تعيين حجم نمونه۵۷

۳-۴٫ روش نمونه گيري۵۷

۳-۵٫ ابزار گردآوري اطلاعات۵۸

۳-۶٫ روش تجزيه و تحليل داده ها۶۲

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها

۴-۱٫ تجزيه و تحليل توصيفي داده ها۶۴

۴-۲٫ تجزيه و تحليل استنباطي داده ها۶۵

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵-۱٫ بحث و نتيجه گيري۷۲

۵-۲٫ محدوديت­ها۷۵

۵-۳٫ پيشنهادات پژوهشي۷۵

۵-۴٫ پيشنهادات اجرايي۷۵

منابع فارسي۷۶

منابع انگليسي۷۸

پرسشنامه و پيوستها۸۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۲۰۰۰تومان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *