آخرین خبرها
خانه / پایان نامه / دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱٫۴ مگابایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۶۵| قیمت : ۲۵۰۰۰ تومان

چکیده:این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین شیوه­های تصمیم­گیری مدیران و سلامت سازمانی مدارس متوسطه دخترانه شهرستان بجنورد، به روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی اجرا گردید از مجموع ۳۸۳ دبیر مدارس متوسطه دخترانه شهرستان بجنورد، بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۹۱ نفر به شيوه­ي تصادفي و از نوع طبقه­ای نسبی انتخاب شده و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­ي استاندارد شیوه­های تصمیم­گیری موسوی نجف آبادی (۱۳۸۳) و پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران (۱۹۹۸) بوده است که پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۰/۰ و ۸۰/۰ محاسبه گردید. داده­های تحقیق توسط نرم افزار ۲۱spss  و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتايج به دست آمده نشان مي­دهند که، در بین شیوه­های تصمیم­گیری مدیران، شیوه تصمیم­گیری مشارکتی بیشترین ضریب تاثیر را بر سلامت سازمانی مدارس دارد و شیوه تصمیم­گیری آمرانه رابطه معکوس و غیر معناداری دارد. همچنین میانگین سلامت سازمانی بیشتر از سطح متوسط بوده است. در تبیین این رابطه می­توان گفت، برای آن­که بتوان در سازمان­ها جوی سالم و حمايتگر با اعتماد و روحيه بالاتری ایجاد کرد، شیوه­های تصمیم­گیری مشارکتی مدیران، عامل مهمي در افزايش اثربخشي محسوب مي­شود.

 مقدمه

آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد آموزشی همواره مورد توجه خاص همگان بوده است و این نهاد به تصمیم گیري هاي مناسب مدیران نیاز دارد. آموزش و پرورش و معلما ن با توجه به جایگاه والایی که در جوامع دارند ،می توانند در تمام سطوح جامعه موثر باشند به گونه ای که موفقیت سایر سازمانها و نهایتا موفقیت اجتماع تا اندازه زیادی وابسته به عملکرد این سازمان است .آنچه در این میان نقش اساسی دارد، چگونگی و مهارت تصمیم گیری مدیران آموزشی است به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،تصمیم گیری، اساس و جوهره مدیریت بوده و تصمیم­گیری مناسب نتایج معقولی را به دنبال خواهد داشت (مرآتی، ۱۳۸۳). تصمیم گیري در سازمان هاي آموزشی از اهمیت ویژه اي برخوردار است، زیرا چنین سازمان هایی، با انسان ها سروکار دارند و تصمیماتی د ر مورد آموزش و پرورش اتخاذ می کنند که  چنان چه این تصمیمات درست اتخاذ نگردند، زیان هاي جبران ناپذیري براي افراد جامعه به بار خواهد آورد (کاظمیان،۱۳۹۰) . یکی از موضوعاتی که در مدیریت جایگاه قابل ملاحظه اي دارد، بحث تفاوت مدیران در تصمیم گیري است. بزرگان علم مدیریت در اولویت گذاري کارهاي با اهمیت مدیران، تفاوت نظرهایی دارند اما تمام آنها در این که تصمیم گیري درست در زمان حیاتی، اساسی ترین وظیفه مدیر است، تردید ندارند. تصمیم گیري از اجزاي جدایی ناپذیر مدیریت به شمار می آید و در هر وظیفه مدیریت به نحوي جلوه گر است(الوانی ،۲۰۱۰ ) .مدیران همواره درانجام تمامی وظایف خود با شرایطی مواجه می شوند که لزوم اتخاذ تصمیم از جانب آنها را می طلبد. همین امر نفوذ و جایگاه بسیار مهم وظیفه تصمیم گیري را در تمامی وظایف مدیران و فرآیندهاي سازمانی نشان می دهد ( آرنالدو[۱]،   ۲۰۱۱ : ۱۳-۱۲) . مدیران گاهی اوقات ملاحظه می کنند که تصمیم گیري وظیفه اصلی آن ها را تشکیل می دهد؛ زیرا به طور مداوم باید انتخاب کنند چه کاري باید انجام شود، چه کسی آن را باید انجام دهد، چه زمانی، در کجا وحتی چطور باید انجام شود (کونتز[۲] ،۲۰۰۲). از مسائل مهم تصمیم گیري، به موقع و صحیح بودن آن است. در واقع رمز موفقیت مدیریت، در تصمیم گیري صحیح آن است (میرابی،۲۰۰۵).باید خاطر نشان کرد که خسارات ناشی از تصمیم هاي ضعیف جبران ناپذیر است (الوانی،خسروی،   ۲۰۰۶  ) . در دنیاي امروز اداره امور سازمانی نمی تواند صرفاً بر نبوغ و قضاوت شخصی افراد متکی باشد، بلکه تصمیمات باید حتی الامکان برپایه بررسی هاي علمی، آمار و اطلاعات دقیق و به موقع و بر طبق اصول و روش هاي خاصی صورت پذیرد (کفایی، ۲۰۰۶). بنابراین مدیران براي اتخاذ تصمیماتی مؤثر، نیازمند دانش و مهارت در امر تصمیم گیري می باشند تابتوانند با استفاده از مدل ها و تئوري هاي مختلفی که در ارتباط با تصمیم گیري و امر مدیریت وجوددارد، شرایط و ویژگیهاي مسأله (مشکل) را تشخیص داده، شیوه هاي مناسب با شرایط را براي اخذ تصمیم به کار گیرند (کاظمیان،۱۳۹۰). از آنجايي كه بخش قابل توجهي از فعاليتهاي آموزش وپرورش در مدارس صورت مي­گيرد مدارس به عنوان يك نظام اجتماعي حساس و مهم، از جايگاه خاصي برخوردارند. مدارس در صورتي خواهند توانست وظيفه خطيري را كه به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند كه سازمانهاي سالم و پويايي باشند. جو سازماني سالم و حمايتگر باعث اعتماد بيشتر افراد و روحيه بالاي آنان و بالطبع باعث افزايش كارايي معلمان ميشود كه افزايش كارايي معلمان به نوبه خودعامل مهمي در افزايش اثربخشي مدرسه محسوب مي­شود (علاقه بند، ۱۳۸۴). از آنجا که سازمانهاي آموزشی با برخورداري از یک مدیریت کارآمد و شایسته و در عین حال با تسلط کافی بر مهارت­هاي تصمیم گیري ورفتار بهتر با کارکنان می­توانند به سیاستها و اهداف خود جامه­ي عمل پوشانده و ضمن تلاش در جهت برخورداري از ویژگی­هاي سلامت سازمانی به عنوان یک سازمان سالم معرفی شوند، اهمیت رابطه­ي این دو متغیر بیشتر احساس می­شود (پارکر[۳]، ۲۰۰۷ : ۳۴۴-۳۴۲). لذا توجه به دو اصل ،تصمیم گیری صحیح در مدیران و سلامت سازمانی در مدارس می­تواند زمینه ساز موفقیت تمام سازمانها خصوصا سازمان آموزش و پرورش باشد در غیر این صورت، نمی توان انتظار موفقیت در دستیابی به اهداف تعیین شده در جامعه ای توسعه یافته را داشت. در این پژوهش تلاش به عمل آمده تا به استناد نظریه ها وتحقیقات انجام یافته در این زمینه ارتباط میان شیوه هاي تصمیم گیري مدیران با سلامت سازمانی بررسی شود.

بیان مساله

از جمله ضرورتهاي زندگي اجتماعي انسانها تامين امنيت ورفع نيازهاي مشترك است و اين امر از آغاز شكل گيري جوامع بشري مورد توجه انسانها قرارگرفت. با گذشت زمان و پيچيدگيهايي كه به مرور زمان درزندگي انسانها به وجودآمده است، همكاري در معناي اوليه به همكاري تابع نظم و ترتيب تبديل شد. با تغييرو تحولات به وجود آمده و ضرورت همكاري در زندگي انسانها اين ضرورت، باعث شكل گيري سازمانها شد، به طوريكه جامعه امروزي را جامعه سازماني ناميده اند. تصميم گيري يكي از محوري ترين فرآيندها در سازمان محسوب شده و به عنوان وظيفه اصلي مديران تمامي سطوح مطرح مي باشد به نحوي كه برخي صاحب نظران معتقدند تمام مديريت تصميم گيري است. تصميمات مديريتي است كه موفقيت و شكست يك سازمان را تعيين مي كند (شواینک[۱] ،۱۹۸۸).سازمان بدون وجود مکانیسم تصمیم گیری ، فرو ریخته و بصورت مجموعه ای از افراد که هدف خاص خود را دنبال می­کنند، در می­آید در واقع تصمیمات در جهت تحقق اهداف و با توجه به منابع موجود گرفته می­شود. تصمیم گیری­ها، نوع اهداف و چگونگی تحقق آنها را تعیین می­کند بنابراین تصمیم­گیری مکانیسمی است که کلیه فعالیت های سازمان را در برمی­گیرد و در واقع در کلیه ی اعضای سازمان به صورت انفرادی خواه بصورت عضوی از گروه اثر می گذارد. تصمیم گیری به معنی انتخاب یک راهکار از میان چندین راهکار می باشد. محيطهاي پويا در محيطهاي شغلي امروز نياز به مديراني دارد كه تصميم گيرندگان باهوش باشند و بتوانند تصميمهاي سريع، مفيد و موثربگيرند.چنين تصميماتي نقش حياتي در شكل دهي عملكرد يك سازمان دارد (رایض و هاکویی[۲] ،۲۰۱۲).در زمینه­ی تصمیم گیری، افراد و علی الخصوص مدیران شیوه های متفاوتی را در نظر می­گیرند. در واقع این شیوه های متفاوت، خبر از تفاوت در کیفیت و نحوه تصمیم گیری ها می دهد. مهم این است که بدانیم، کدام یک از شیوه ها بهترین شیوه برای تصمیم گیری است حال آنکه ما درمتون مدیریت بارها خواندیم که هیچ الگو یا روشی به عنوان بهترین روش برای مدیریت سازمان وجود ندارد و طبعا این موضوع در مورد تصمیم گیری ها نیز صدق می کند و شایسته است که مدیران تمامی شیوه های تصمیم گیری را بشناسند و به آن آشنایی کامل داشته باشند تا در موقعیت های مختلف بنا بر اقتضای شرایط از آنها استفاده کنند و یا ترکیبی از آنها را بکار ببرند (الوانی و معمار زاده، ۱۳۸۸ :۴۱۳).راز موفقیت و پیشرفت جوامع توسعه یافته ،در برخورداری از سازمانهای سالم و پاسخگو به اوضاع محیطی خویش بوده است و علم، تکنولوژی، سازمان اجتماعی و تمدن در بستر سازمانهای سالم پدیدار می­گردد. بنابراین تلاش جهت دستیابی به سلامت سازمانی ،دغدغه ی اصلی اندیشمندان مدیریت بوده و به گونه ای فزاینده مورد توجه قرار گرفته است (نیلی،۱۳۸۱). برای آنکه سازمانهای آموزشی بتوانند نه تنها در محیط در حال تغییر دایمی خود پایدار بمانند، بلکه در درازمدت قادر باشند با محیط خود سازگار شده و توانایی­های لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کنند و گسترش دهند، لازم است از سلامت سازمانی برخوردار باشند (علاقه بند، ۱۳۷۸).سلامت سازمانی مدرسه، چهارچوبی برای مفهوم­سازی جو عمومی مدرسه است. مفهوم سلامتی مثبت در یک سازمان، توجه را به شرایطی جلب می­کند که رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده و یا موجب پویایی­های سازمانی می شود (هوی و میسکل[۳] ،۲۵۹:۲۰۰۸).

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های تصمیم گیری مدیران و سلامت سازمانی مدارس متوسطه از دیدگاه دبیران

چکیده۱

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱) مقدمه۳

۱-۲) بیان مساله ۴

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق۷

۱-۴) اهداف پژوهش۱۰

۱-۴-۱) هدف اصلی۱۰

۱-۴-۲) اهداف فرعی۱۰

۱-۵) فرضیات  پژوهش۱۰

۱-۵-۱) فرضیه اصلی۱۰

۱-۵-۲) فرضیات فرعی۱۰

۱-۶) متغیرهای پژوهش۱۱

۱-۷) تعاریف اصطلاحات۱۱

۱-۷-۱) تعاریف تئوریک۱۱

۱-۷-۲) تعاریف عملیاتی۱۳

۱-۸) قلمرو زمانی تحقیق۱۴

۱-۹) قلمرو مکانی تحقیق۱۴

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه۱۶

۲-۱) بخش اول: تصمیم گیری۱۷

۲-۱-۲) تعریف واهمیت تصمیم گیری۱۷

۲-۱-۳) تصمیم گیری در مدیریت اسلامی۲۰

۲-۱-۳) سبك تصميم گيري۲۲

۲-۱-۴) مدلهای تصمیم گیری ۲۵

۲-۱-۴-۱) مدل تصمیم گیری کلاسیک (سنتی۲۵

۲-۱-۴-۲) مدل تصمیم گیری رفتاری ۲۹

۲-۱-۴-۳) مدل تصمیم گیری در نگرش سیستمی۳۰

۲-۱-۴-۴) مدل باز تصمیم گیری ۳۰

۲-۱-۴-۵) مدل افزایشی۳۱

۲-۱-۴-۶) مدل اداری تصمیم گیری یک استراتژی رضایت بخش۳۲

۲-۱-۴-۷) مدل تنبام و اشمیت ۳۳

۲-۱-۴-۸) مدل وروم و یتون۳۳

۲-۱-۴-۹) مدل منطق اقتصادی ۳۵

۲-۱-۴-۱۰) مدل عقلایی محدود۳۷

۲-۱-۴-۱۱) مدل آشفته (ظرف زباله۳۹

۲-۱-۵) طبقه بندی تصمیمات ۴۰

۲-۱-۶) شیوه های تصمیم گیری۴۳

۲-۱-۶-۱) شیوه های تصمیم گیری از نظر ویکتوروروم۴۳

۲-۱-۶-۱-۱) تصمیم گیری آمرانه۴۴

۲-۱-۶-۱-۲) تصمیم گیری مشورتی۴۴

۲-۱-۶-۱-۳) تصمیم گیری مشارکتی۴۶

۲-۱-۶-۲) شیوه های تصمیم گیری از نظر اسپنسر۴۸

۲-۱-۶-۲-۱) تصمیم گیری فردی۴۸

۲-۱-۶-۲-۲) تصمیم گیری مشورتی ۴۸

۲-۱-۶-۲-۳) تصمیم گیری اشتراکی۴۹

۲-۱-۶-۲-۴) تصمیم گیری دموکراتیک۴۹

۲-۱-۶-۲-۵) تصمیم گیری گروهی۴۹

۲-۱-۶-۳) شیوه های تصمیم گیری از نظر لیکرت۴۹

۲-۱-۷) آفات تصميم گيري۵۰

۲-۱-۸) عوامل موثر در بهبود تصمیم گیری مدیران۵۲

۲-۲) بخش دوم سلامت سازمانی۵۴

۲-۲-۱) مفهوم سلامت۵۴

۲-۲-۲) مفهوم سازمان ۵۵

۲-۲-۳) مفهوم سلامت سازمانی۵۷

۲-۲-۴) ابعاد سلامت سازمانی۶۰

۲-۲-۴-۱) ابعاد سلامت سازمانی از نظر مایلز۶۰

۲-۲-۴-۲) ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز۶۵

۲-۲-۴-۴) مبناي نظري، سطوح و ابعادسلامت سازمانی (OHI) از دیدگاه هوي و همکاران در مدارس ۶۸

۲-۲-۴-۵) ابعاد سلامت سازماني از ديدگاه لایندن  و كلينگل۷۰

۲-۲-۵) چهار اصل سازمانهای سالم۷۳

۲-۲-۶) ویژگیهاي اساسی سازمان هاي سالم و ناسالم۷۶

۲-۲-۶-۱) ویژگیهای سازمان سالم۷۶

۲-۲-۶-۲) ویژگی­های سازمان ناسالم۷۹

۲-۲-۷) ویژگی­های مدرسه سالم و مدرسه ناسالم۸۰

۲-۲-۷-۱) ویژگی­های مدرسه سالم۸۰

۲-۲-۷-۲) ویژگی­های مدرسه ناسالم۸۱

۲-۳) پیشینه­ی پژوهش­های انجام شده به صورت میدانی۸۲

۲-۳-۱) خلاصه تحقیقات انجام شده پیرامون شیوه های تصمیم گیری در داخل و خارج کشور۸۲

۲-۳-۲) خلاصه تحقیقات انجام شده پیرامون سلامت سازمانی در داخل و خارج کشور۸۴

۲-۳-۳) خلاصه تحقیقات انجام شده پیرامون تصمیم گیری و سلامت سازمانی۸۷

۲-۴) چارچوب نظری تحقیق۹۰

۲-۵) جمع بندی۹۱

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱) مقدمه۹۴

۳-۲) روش تحقیق ۹۴

۳-۳) جامعه آماری۹۵

۳-۴) روش نمونه گیری و حجم نمونه۹۵

۳-۵) روش جمع آوری داده ها و ابزار آن۹۶

۳-۶) روایی و اعتبار ابزار پژوهش۹۷

۳-۶-۱) روایی آزمون۹۷

۳-۶-۲) اعتبار (پایایی) آزمون۹۷

۳-۶-۳) ضريب آلفای کرونباخ پرسشنامه۹۸

۳-۶-۴) بررسی میزان پایایی مقیاس های سنجش (آلفای کرونباخ) ۹۸

۳-۶-۴-۱) آلفای کرونباخ متغیر مستقل (شیوه های تصمیم گیری) ۹۸

۳-۶-۴-۲) آلفای کرونباخ متغیر وابسته سلامت سازمانی۹۹

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها۱۰۰

۳-۷-۱) آمار توصیفی۱۰۰

۳-۷-۲) آمار استنباطی ۱۰۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه۱۰۲

۴-۲) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي۱۰۲

۴-۲-۱) وضعیت تاهل۱۰۲

۴-۲-۲) سن۱۰۳

۴-۲-۳) میزان تحصیلات۱۰۴

۴-۲-۴) سابقه خدمت۱۰۵

۴-۲-۵) بررسی شاخص های توصیفی ۱۰۶

۴-۲-۶) بررسی شاخص های توصیفی م۱۰۷

۴-۳) آزمون فرضیات تحقیق۱۰۸

۴-۳-۱) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها۱۰۸

۴-۳-۲) آمار استنباطی و تست فرضیات تحقیق۱۰۹

۴-۳-۳) آزمون تحلیلی دو متغیره۱۱۰

۴-۴) یافته های جانبی تحقیق۱۱۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه۱۱۵

۵-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق۱۱۵

۵-۲-۱) نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلی۱۱۵

۵-۲-۲) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی اول۱۱۶

۵-۲-۳) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی دوم۱۱۷

۵-۲-۴) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی سوم۱۱۸

۵-۲-۵) نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعی چهارم۱۱۸

۵-۳) نتیجه گیری نهایی۱۱۹

۵-۴) پیشنهادات۱۲۰

۵-۴-۱) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق ۱۲۰

۵-۴-۲) پیشنهادات برای تحقیقات بعدی۱۲۳

۵-۵) محدودیت­ها و موانع تحقیق۱۲۳

پیوست۱۲۵

منابع فارسی۱۳۷

منابع انگلیسی۱۴۴

چکیده انگلیسی۱۵۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۶۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *